Hudební obor > Hudebně-teoretické předměty

Přípravné studium hudebního oboru (PSHO)

Příprava k hudební interpretaci

  • je určena dětem ve věku 6 let
  • 1. pololetí: 2 vyučovací hodiny týdně kolektivní výuky
  • 2. pololetí: 1 vyučovací hodina týdně hra na nástroj (ve skupině 2 - 3 žáků), 1 vyučovací hodina týdně kolektivní výuky
O zahájení nástrojové výuky v rozsahu 1 hodiny týdně již v 1. pololetí rozhoduje ředitel.

Vyučuje:

Mgr. Jana Hálová Rozvrh hodin MgA. Jaromír Čížek Rozvrh hodin

Příprava pro II. stupeň a Hudební nauka pro starší začátečníky

Výuka je určena žákům, kteří nastoupí ke studiu přímo do II. stupně (starší 14 let), tj. kteří neabsolvovali I. stupeň nebo teoretická příprava k přijímacím zkouškám na konzervatoř.

Vyučuje:

Mgr. Milena Zuntová Rozvrh hodin Školní vzdělávací program

Hudební nauka (HN)

  • povinný předmět pro všechny žáky hudebního oboru od 1. do 5. ročníku studia
  • 1 vyučovací hodina týdně

Žáci, kteří z vážných důvodů nemohou studium hudební nauky navštěvovat, musí písemně požádat ředitelku školy o povolení idividuálního studia.

  • 1x měsíčně konzultace s vyučujícím, na konci 1. a 2. pololetí složení postupové zkoušky
  • žádat o výjimku individuálního studia je možné pouze 2x za pětileté studium hudební nauky na začátku školního roku.

Vyučuje:

Olga Reichlová Rozvrh hodin Český Krumlov Rozvrh hodin Křemže 2. - 5. ročník
MgA. Jaromír Čížek (Křemže) Rozvrh hodin
Bc. Jitka Bieblová (Horní Planá) Rozvrh hodin
Zuzana Čekanová, DiS. (Brloh, Kájov) Rozvrh hodin

Požadované znalosti, ze kterých budou žáci přezkoušeni a přibližný termín zkoušky:

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Školní vzdělávací program

Hudební nauka pro starší začátečníky

Cílem předmětu je nastudování učiva 1. - 5. ročníku hudební nauky, jejich další prohloubení a praktické osvojení. V rámci tohoto předmětu je teoretická příprava žáků na vyšší umělecké školy.

Vyučuje:

Mgr. Milena Zuntová Rozvrh hodin Školní vzdělávací program

Hudební seminář

náhled Cílem tohoto povinně volitelného předmětu je rozšíření znalostí zejména v oblastech dějin a interpretace hudby. Žáci se seznámí se zásadními a jinak pozoruhodnými hudebními díly i s vrcholnými interpretačními výkony. Vnímání hudebních ukázek je umocněno jejich zasazením do širších uměleckých, historických a estetických souvislostí (např. porovnáním s výtvarným uměním a architekturou daného období). Žáci mají prostor pro svobodné vyjádření svých názorů na umělecké dílo v rámci diskuse s pedagogem. Všechny ukázky jsou realizovány nejen audiovizuální formou (PC, dataprojektor), ale i vlastními aktivními vstupy žáků.

Vyučuje:


Mgr. Michael Bartoš
Výuka probíhá každou lichou středu 16:30 - 18:00 Školní vzdělávací program